Nieuws

Gasalarm2: EZ informeert niet goed

ARCHIEF: Vrijdag 5 februari 2010 Na de expertmeeting op 14 januari jl. van lokale politici, ambtenaren en wetenschappers met deskundigen van MIT over de gevaren van gasopslag in de Bergermeer is het stil gebleven. Ook Gasalarm2 had zich tot nu toe van een reactie onthouden.

Er werd gewacht op de notulen van de door alle aanwezigen als onafhankelijk erkende voorzitter van de expertmeeting. Nu het verschijnen daarvan kennelijk vertraagd is, wil Gasalarm2 niet langer wachten. De pers wordt volgens Gasalarm2 te beperkt en eenzijdig geïnformeerd. Het lijkt er op dat EZ er veel aan gelegen is de beschikbare informatie gedurig van markante elementen te ontdoen, getuige zijn persbericht dat een uur na afloop van de expertmeeting werd gepubliceerd. Zo worden de risico's gemitigeerd.

Gasalarm2 is voorstander van de opslag van aardgas in leeg geproduceerde gasvelden. In het geval van de Bergermeer geldt echter dat het veld seismisch onrustig is. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in 4 aardbevingen, de zwaarste met een magnitude van 3,5 op de schaal van Richter. Deze laatste beving heeft geleid tot 370 schademeldingen, waarvan sommigen tussen de 30.000 en 40.000 euro.

Het seismisch met de Bergermeer vergelijkbare veld in Roswinkel, Drenthe is op voordracht van de Noordelijke Provincies door de NAM gesloten. De door TNO en MIT voorziene aardbeving met een maximale kracht van 3,9 op de schaal van Richter vraagt enige nadere beschouwing. Tijdens de expertmeeting is de vraag gesteld hoe een geïnduceerde (door menselijk handelen veroorzaakte) beving, zoals die zich in de Bergermeer kan voordoen op slechts 2 km diepte, zich verhoudt tot een tektonische (natuurlijke) beving die in het algemeen op dieptes van 15 tot 20 km plaatsvindt.

Door alle aanwezige deskundigen wordt erkend dat een beving van 3,9 geïnduceerd qua gevolgen aan de oppervlakte vergeleken mag worden met een beving van 5,5 tektonisch. De gevolgen van een dergelijke beving komen dan in EMS schadeklasse VII wat vergelijkbaar is met de tektonische beving in de buurt van Roermond in 1992. De totale schade van die beving bedroeg destijds ca. 140.000.000 gulden.

Wat betreft de kans van voorkomen van een beving van 3,9 ofwel feitelijk 5,5 is nog wetenschappelijk overleg gaande tussen MIT en Nederlandse wetenschappers. MIT gaat vooralsnog uit van 2% in de concessieperiode van 50 jaar. De discussie spitst zich vooral toe op de invloed van het in- en uitpompen van het gas. De snelheid van drukverandering is tot 20 maal hoger als destijds bij de reguliere productie.

Volgens het MIT heeft de in- en uitpompsnelheid serieuze invloed op de kans op een aardbeving in het gebied. Hoeveel precies is onderwerp van nadere studie. Navrant is nog dat de dienst Staatstoezicht op de Mijnen tijdens de expertmeeting te kennen gaf de bewegingen van het veld goed te zullen monitoren, juist omdat het in zijn aardbevingsrisico afwijkt van vrijwel alle andere velden in Nederland.

Monitoring heeft pas zin op het moment dat het veld als opslag in gebruik is genomen en de in- en uitstroomsnelheden op het maximale niveau zijn gebracht. Mogelijk leidt het tot interessante wetenschappelijke uitkomsten. Met de burgers van omliggende gemeenten als proefdieren.

Tot slot, desgevraagd verklaarde professor Hager van MIT, dat wanneer alternatieve velden beschikbaar zijn zonder de risico's die aan de Bergermeer kleven, de keus voor zo'n alternatief veld “obvious” zou zijn. Tot op heden heeft EZ alternatievenonderzoek van de hand gewezen.

Vrijdag 5 februari 2010 − bron: Gasalarm2

2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-04-24 OPA bang voor invloed Poetin
2014-02-02 Minder geld van TAQA voor cultuur
2013-06-27 TAQA sponsort muziek en kunst
2013-06-18 TAQA start herstel van grond
2013-01-16 Taqa start boringen in Bergermeer

Meer nieuws met bergermeer gasopslag


Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online