Nieuws

Gemeente bezuinigt in 2012

ARCHIEF: Zaterdag 1 oktober 2011 HEILOO - Met het versoberen van haar taken wil de gemeente Heiloo in 2012 anderhalf miljoen euro bezuinigen, blijkt uit de programmabegroting 2012 die dit weekeinde aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Komend jaar staat in het teken van de bezuinigingen. De gemeente Heiloo krijgt net als andere gemeenten in Nederland minder geld van het rijk door de economische crisis. In 2015 moet de gemeente Heiloo ruim 3 miljoen euro bezuinigd hebben. De gemeenteraad stelt op 7 november de begroting met daarin de bezuinigingsvoorstellen vast.

In de plus
In het voorjaar gaf het college een aantal richtinggevende bezuinigingsvoorstellen aan de gemeenteraad. In de begroting die er nu ligt zijn de voorstellen voor volgend jaar verder uitgewerkt. De voorgestelde bezuinigingen zijn gehaald, maar er resteert nog een tekort van bijna 500.000 euro. In 2014 komt de gemeente weer in de plus.

"We zullen moeten bezuinigen volgend jaar, daar ontkomen we niet aan", zegt Wethouder Hero Veger. "Het uitgangspunt voor het college was bij alle voorstellen dat de inwoners er zo min mogelijk van last van hebben, en dat we het hoge niveau van dienstverlening, dat ons eigen is, in stand houden. Maar we gaan volgend jaar niet alleen bezuinigen, er wordt ook gewoon doorgewerkt. We hebben een aantal speerpunten benoemd waar we hard aan gaan werken".

Speerpunten
• Een veilige gemeente zijn en blijven. Voor de regionalisering van de brandweer zullen in 2012 grote stappen gezet worden. Voor de bouw van een nieuw politiebureau voor de Duinstreek in Zuiderloo is de gemeente in onderhandeling.
• De strategische visie op de toekomst van Heiloo vernieuwen. De demografische opbouw van de gemeente verandert en de gemeente pakt steeds meer taken in regionaal verband op. Dit is van invloed op wie de gemeente is en wat zij doet.
• 2012 staat in het teken van grote projecten als Zuiderloo, Zandzoom, afslag A9, Boekelermeer en besluitvorming over de nieuwbouw van het PCC. De bouw van de eerste woningen in Zuiderloo start in het voorjaar.
• Daarnaast staat duurzaamheid op de agenda. Het bewustwordingsproces dat bij duurzaamheid hoort is al lang gaande, maar kent nog een lange weg.
• De inrichting van de zorg is een belangrijk thema volgend jaar. In 2012 bereidt de gemeente bijvoorbeeld de overheveling van de AWBZ voor. Ook de voorbereiding van de uitvoering van de Wet Werk naar Vermogen staat op de agenda. Die moet in 2013 klaar zijn. In deze wet is geregeld dat iedereen in de samenleving mee kan doen. Heiloo pakt dit samen met de regio op.

Wat verandert er?
• Op het onderhoud van het groen en de sportvelden bezuinigt de gemeente 265.000. De gemeente maait bijvoorbeeld minder vaak het gras en kiest voor planten die minder onderhoud nodig hebben. Ook naar de openingstijden van de afdeling Beheer Openbare Ruimte wordt gekeken.
• De gemeente gaat bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) soberder te werk. Zo gaat bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor voorzieningen omhoog. Ook op subsidies bezuinigt de gemeente. Dit levert in totaal 140.000 euro op. • De gemeenschappelijke regelingen met regiogemeenten zoals de Veiligheidsregio, de GGD en het Regionaal Historisch Centrum gaan ook bezuinigen in 2012; dat scheelt de gemeente 47.000 euro.
• Andere bezuinigingsvoorstellen hebben te maken met het verhogen van de inkomsten van de gemeente. Zo wil het college de sporthal Het Vennewater meer verhuren. Ook gaat de OZB omhoog, dit levert ongeveer 350.000 euro op. Dit betekent overigens voor de inwoners van Heiloo niet dat hun lasten stijgen; door de belastingen voor riool en afval te verlagen, blijft de gemiddelde lastendruk voor inwoners gelijk.
• Technische maatregelen zoals het verlengen van afschrijvingstermijnen leveren ruim 300.000 euro op.
• De gemeente kijkt ook naar de eigen organisatie. Taken worden bijvoorbeeld opnieuw geschikt en de gemeente vult tijdelijke vacatures (bijvoorbeeld bij ziekte en zwangerschap) niet meer vanzelfsprekend in.

Zaterdag 1 oktober 2011 − bron: Gemeente Heiloo

2024-03-01 Gemeente Heiloo moet bezuinigen
2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen
2015-06-25 Grote klap voor muziekschool en bieb Heiloo

Meer nieuws met bezuinig


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo