Nieuws

Bodemverontreiniging grond plan Zuiderloo

ARCHIEF: Woensdag 18 februari 2009 Donderdag 12 februari kregen bewoners, wiens huizen direct grenzen aan de locatie voor de eerste fase van het nieuwbouwplan Zuiderloo (Kennemerstraatweg, Zevenhuizerlaan, Spanjaardslaan, Hoogeweg) een brief van de gemeente om hen te informeren over de onlangs aangetroffen bodemverontreiniging in de noord-oosthoek van dit gebied.

In 2003 is voor de gemeentelijke gronden in Zuiderloo een bodemonderzoek uitgevoerd als voorbereiding op het bestemmingsplan. Hierbij werden geen verontreinigingen aangetroffen. Omdat de geldigheidsduur van dit onderzoek in 2008 verstreek, is opnieuw een verkennend onderzoek uitgevoerd achter de Kennemerstraatweg en Zeverhuizerlaan, waar de eerste woningen gebouwd gaan worden. Het resultaat was, mede door sterk verbeterde onderzoeksmethoden naar verontreiniging, dat er in de noord-oosthoek van plan Zuiderloo hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen werden aangetroffen, zowel voor de bodem/grond als voor het grondwater.

Voor het grondwater is nog onduidelijk, hoe groot het vervuilingsgebied is. De gemeente heeft daarom opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek. Maandag 9 februari werd duidelijk, dat het om een ernstige vervuiling gaat. In het kader van de Wet Bodembescherming, heeft de gemeente aan de provincie een melding gedaan van de verontreiniging en meteen aan de Milieudienst Regio Alkmaar, de GGD en het onderzoeksbureau gevraagd, of er gevaar bestaat voor de volksgezondheid van de bewoners in dit gebied. Dit blijkt niet het geval te zijn. Wel wordt geadviseerd om, zolang de procedure loopt, geen grondwater (voor de tuin) op te pompen. Alle activiteiten in het bewuste gebied zijn geheel stilgelegd, in afwachting van meer duidelijkheid omtrent het vaststellen van het saneringsplan. Er wordt rekening gehouden met een vertraging van de ontwikkeling van Zuiderloo van ongeveer één jaar.

De gemeente is nog niet bezig met de vraag wie er verantwoordelijkheid is voor de kosten van een eventuele bodemsanering, daar het onderzoek naar de mate van vervuiling en de daaruit volgende omvang van de sanering nog loopt. Daar waar het verkennend bodemonderzoek is verlopen, gaat de gemeente nieuw verkennend bodemonderzoek doen. Daarnaast zal de bodem van gronden van voormalige bollenwerkers in Zuiderloo nader onderzocht worden.

Woensdag 18 februari 2009 − bron: Uitkijkpost

2021-12-08 De Jeneverbes de groenste straat van Heiloo
2021-11-23 Nieuw plan Zandzoom moet in het voorjaar klaar zijn.
2021-10-12 Eenrichtingsverkeer in Limmer deel van nieuwbouwwijk Zandzoom.
2021-10-06 Vernietiging plan Zandzoom kost Heiloo zeker vier ton.
2021-09-14 Geen besluitvorming over aansluiting A9 bij Heiloo
2021-09-06 β€™De mensen gillen om woningen’.
2021-07-05 3500 jaar oude voetafdruk uit Zuiderloo voor altijd bewaard
2021-06-28 In nieuwbouw moeten school en kinderopvang komen
2021-04-09 In gesprek over inbreilocaties Heiloo

Meer nieuws met zandzoom zuiderloo bodemverontreiniging


Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling
Bron: JS @Heiloo πŸ‡³πŸ‡±
bron: JS @Heiloo πŸ‡³πŸ‡±
Bron: JS @Heiloo πŸ‡³πŸ‡±
bron: JS @Heiloo πŸ‡³πŸ‡±
Bron: StalSprenkeling
bron: StalSprenkeling