Nieuws

Gemeente bezuinigt 1,2 miljoen

ARCHIEF: Zaterdag 18 september 2010 HEILOO - De gemeente Heiloo gaat komend jaar 1,2 miljoen euro bezuinigen door het doorschuiven van investeringen, minder tijdelijk personeel en het verhogen van de eigen bijdrage bij Wmo-voorzieningen.

In juli gingen college en raad er nog uit van een bezuiniging van € 271.000 euro. Tegenvallers als de daling van de inkomsten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vanuit het rijk, een lagere algemene uitkering vanuit het rijk, hogere personeelslasten door Cao-afspraken en minder inkomsten op bouwleges, hebben het tekort op de begroting voor 2011 doen oplopen.

Het college stond deze zomer dus voor de opdracht om totaal € 1.189.000 te bezuinigen, € 918.000 meer dan gedacht. Het komende jaar bezuinigt de gemeente Heiloo op onder andere de volgende posten:

· Heiloo gaat in 2011 € 780.000 bezuinigen op tijdelijk personeel. Dit houdt in dat er bij vacatures, ziekte of zwangerschapsverlof geen mensen worden ingehuurd om het werk op te vangen. Voor cruciale functies blijft een budget van € 40.000 beschikbaar.

· Het merendeel van de investeringen voor 2011 wordt doorgeschoven. Dit levert naar verwachting € 90.000 euro op. De gemeenteraad zal in 2011 een keuze moeten maken welke plannen in de jaren na 2011 wel doorgang gaan vinden.

· De eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp en Wmo-voorzieningen wordt verhoogd, dit levert € 50.000 euro op.

· Ook de gemeenteraad zelf gaat bezuinigen, zo wordt het notuleren afgeschaft en gaat het budget van de griffie omlaag, de besparing is € 24.000 euro.


Omdat er bezuinigd moet worden, doen burgemeester en wethouders geen ruimtevragende voorstellen voor 2011. De onroerende zaak belasting (OZB) wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd.

Voor de jaren 2012- 2014 staan er meer bezuinigingen op stapel. Het college gaat hier vanaf begin 2011 met de raad over in gesprek. Wethouder Hero Veger: “Het is onontkoombaar dat er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden de komende jaren.”

Zaterdag 18 september 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2021-01-14 Meld u tot 31 januari aan voor de inkoopactie isolatie
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2018-02-21 Hogere hypotheek voor woningkopers die gaan verduurzamen
2016-04-18 Heiloo stopt met ’vergrassing’ groen
2016-02-14 Gehandicapte kinderen noodgedwongen thuis door gebrek aan vrijwilligers
2016-02-08 Voorlichtingsavond over hoe eindjes aan elkaar te knopen
2015-10-29 Lawaaiprotest tegen bezuinigingen thuiszorg
2015-07-02 Muziekles duurder door bezuinigingen

Meer nieuws met zuinig


Bron: Ko Hartog
bron: Ko Hartog
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Heiloo Finan Stabiel
bron: Heiloo Finan Stabiel
Bron: TG Lining
bron: TG Lining