Nieuws

PvdA: minder voorzieningen is onvermijdbaar

ARCHIEF: Maandag 11 november 2013 HEILOO - Volgens PvdA voorman Rootjes moet de gemeente alle zeilen bijzetten om niet in grote problemen te komen.

Cees Rootjes, fractievoorzitter van PvdA Heiloo, stelt vast dat de gemeente al twintig jaar meer uitgeeft dan er binnenkomt. Tot het uitbreken van de economische crisis was dat geen probleem omdat tekorten altijd wegvielen tegen incidentele meevallers.

Maar nu moet het roer echt om. Rootjes: "Naast een enorme bezuinigingsopgave om de begroting op orde te brengen hebben we te maken met een langzaam tikkende financiële tijdbom ten aanzien van onze grondexploitaties. Ondanks dat we begin dit jaar verstrekkende besluiten hebben genomen doemen nieuwe afboekingen op en daardoor zal onze reservepositie naar een gevaarlijk dieptepunt zinken."

Artikel 12
Volgens Rootjes staat de financiële zelfstandigheid van de gemeente zelfs onder druk en moeten alle zeilen worden bijgezet om niet in de situatie van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet te komen. Daarnaast staat het investeringsniveau voor de komende tien jaren feitelijk op nul. "Het aantrekken van vreemd geld voor investeringen kan niet meer. Nieuw beleid kan voortaan alleen maar op basis van het schrappen van oud beleid", meent Rootjes.

Voorzieningen
Het hoge voorzieningenniveau zal niet in stand kunnen blijven, stelt hij vast. Voorzieningen die door de gemeente worden beheerd en geëxploiteerd en die niet kostendekkend zijn dienen geprivatiseerd danwel afgestoten te worden. Rootjes: "Voorzieningen zoals de bibliotheek en muziekschool vinden wij zeer waardevolle voorzieningen en dienen wat ons betreft gehandhaafd te blijven, zij het dat zij terug zullen moeten in ambitie en dus minder subsidie."

Voorzieningen zouden ook meer geclusterd moeten worden, zodat een deel van de indirecte subsidies wegvalt. "De PvdA vindt een korting van subsidie op de Stichting Welzijn niet aanvaardbaar. Wij zijn van mening dat deze stichting zeer waardevol werk kan verrichten op het gebied van taken die vanuit de AWBZ naar de Wmo gaan. Peuterspeelzalen zouden wat de PvdA betreft moeten integreren met de kinderopvang."

Maandag 11 november 2013 − bron: Cees Rootjes

2021-11-30 Heiloo sneed in de zorg om een miljoen te besparen.
2021-08-03 Dienstverlening gemeente Heiloo krijgt ruime voldoende
2020-07-01 Heiloo zoekt de noodzakelijke bezuinigingen vooral bij de BUCH
2019-12-18 Eigen bijdrage Wmo-ondersteuning in 2020
2019-04-18 Heiloo gaat meer afval gescheiden inzamelen: "Misschien even wennen"
2019-04-17 College legt grondstoffenplan voor aan gemeenteraad
2019-03-14 Lokaal winkelbezoek neemt toe
2018-03-06 Verkiezingsdebat 14 maart in Cultuurkoepel
2018-02-27 Voortgang aansluiting A9 Heiloo

Meer nieuws met bezuinigingen voorzieningen


Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: hans romeyn
bron: hans romeyn
Bron: Bibliotheek Heiloo
bron: Bibliotheek Heiloo