Nieuws

Valkuilen Van Alders

ARCHIEF: Maandag 27 oktober 2008 Onlangs heeft oud-minister Hans Alders zijn advies over de middellange termijnontwikkeling (tot 2020) van Schiphol aangeboden aan minister Eurlings (V&W). Kern van dat advies is dat de wettelijke maxima voor vliegtuiglawaai in de woongebieden bij Schiphol worden afgeschaft. In plaats daarvan komen globale afspraken om de geluidhinder te beperken, aangeduid als Vliegen Volgens Afspraak (VVA).

Voor de bewonersvertegenwoordigers in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) uit de regio Noord-Kennemerland is het afschaffen van de wettelijke geluidsmaxima onaanvaardbaar. Hiermee vervalt de enige wettelijke bescherming tegen vliegtuiglawaai en wordt het nog eenvoudiger voor de luchtvaartsector om zich te onttrekken aan gemaakt afspraken. Zij vinden dat Alders slecht werk heeft geleverd.

Eén van de opdrachten aan Hans Alders was dat een verdere groei van het luchtverkeer minder geluids-hinder moeten brengen voor het “buitengebied”. Dwz het gebied verder van de luchthaven, zoals Noord-Kennemerland. Het advies concentreerde zich echter op bescherming van het binnengebied. Hoewel daar maar 3% van de ernstig gehinderden wonen. De enige verbetering in het Aldersadvies voor het buitengebied zijn de glijvluchtlandingen die pas vanaf 2015 kunnen plaatsvinden. Aan de toenemende geluidsoverlast door de toename van het startend vliegverkeer wordt niets gedaan.

De concrete gevolgen van het Aldersoverleg voor Noord-Kennemerland zijn dat wij driemaal worden benadeeld. Ten eerste door de groei van 425.000 naar 510.000 vliegbewegingen per jaar(waarbij iedere vliegbeweging méér ook een hogere geluidsbelasting betekent aangezien vliegtuigen amper nog stiller kunnen worden). Ten tweede door de recent afgesloten experimenten die hebben geleid tot een verdere verhoging van de bestaande maxima voor geluidsbelasting in deze regio (hoewel deze experimenten wa-ren bedoeld als “verbetermaatregelen”). En ten derde door het overschakelen in VVA naar “STRIKT preferentieel baangebruik”, waardoor het gebruik van de Polderbaan met voorrang wordt opgevoerd. Dit betekent dat de nadelen van het nieuwe Schipholbeleid worden geconcentreerd in onze regio. Wij worden gebruikt als het afvoerputje van Amsterdam.

De afgelopen jaren hebben bewezen dat “afspraken” over Schiphol nooit stand hebben gehouden. Met de introductie van VVA als een “normen- en handhavingstelsel” worden geluidsnormen voor de woonplaatsen rondom Schiphol afgeschaft. Wij hebben dan ook veel begrip voor de voorzitter van de Vereniging Gezamenlijke Platforms Vlieghinder, de heer Von der Meer dat hij om deze reden is opgestapt van de Alderstafel. Het afschaffen van de grenswaarden is onaanvaardbaar en tevens in strijd met de Strategische Nota Schiphol van de gemeenten in Noord-Kennemerland. Daarin staat dat het hinderniveau voor vliegtuiglawaai niet hoger mag zijn dan het hinderniveau voor wegverkeer. Echter met VVA worden deze normen voor vliegverkeer juist afgeschaft, waarmee geluidsbelasting ongehinderd kan groeien. Hierdoor kunnen ook nadelige effecten voor de volksgezondheid ontstaan. Delen van onze regio zitten nu al gevaarlijk dicht tegen dat niveau aan!

Om deze reden zijn wij voorstander van een beter normstelsel en hebben wij vanuit onze grote ervaring met geluidshinder het initiatief genomen om een goede normering te ontwerpen. Hierbij is de geluidsbe-lasting die men een mens redelijkerwijs kan aandoen als uitgangspunt genomen. Dit voorstel is aangebo-den aan onze bestuurders en de bewoners uit andere regio’s. Inmiddels hebben deze bewoners hun sym-pathie uitgesproken voor ons voorstel en wij hopen dat ook onze bestuurders hun steun uitspreken voordat het aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Het Aldersadvies is ons zwaar tegengevallen en lijkt de ultieme overwinning van de luchtvaartsector. De 250 handhavingpunten werden onder Netelenbos al teruggebracht tot 35. Nu met het Aldersadvies wordt dit gereduceerd tot nul, waarbij de lokale maxima voor geluidsbelasting volledig is weggespeeld! Vliegen Volgens Afspraak in zijn huidige vorm is géén serieus voorstel voor een nieuw norm- en handhavingstelsel. Het is een verzameling Valkuilen Van Alders, waarbij omwonenden een ruime keus hebben in welke kuil ze willen vallen.

Maandag 27 oktober 2008 − bron: Bewonersvertegenwoordigers CROS

2022-11-30 Bossen van wilgentakken in het water als schuilplaats voor vis.
2022-11-26 Sportraad Heiloo heft zichzelf op.
2022-11-25 Pionieren in circulair maakonderwijs
2022-11-23 De onderduikvilla in Heiloo krijgt een informatiebord.
2022-11-23 Masterplan Heiloo: Raad en college wachten op elkaar.
2022-11-16 RES-monitor toont groei in duurzame energieopwekking
2022-11-14 Bijstandsgezinnen met thuiswonende jongeren niet meer gekort
2022-11-14 Maatregelen spreiding toekomstig autoverkeer bekend
2022-11-14 Isolatieactie en webinar

Meer nieuws met gemeente hip ijs polder putje schiphol vliegtuig zon


Bron: Michel Engelsman
bron: Michel Engelsman
Bron: Johan Kraakman
bron: Johan Kraakman
Bron: Cora de Vries
bron: Cora de Vries
Bron: Edward Neering
bron: Edward Neering