Nieuws

Heiloo akkoord met gasopslag

ARCHIEF: Woensdag 8 september 2010 HEILOO - Burgemeester en wethouders van Heiloo hebben besloten om mee te werken aan de vergunningverlening voor de Bergermeer Gasopslag. Niet alle wensen zijn ingewilligd maar men wil samenwerken om de belangen het beste te kunnen behartigen.

"Hoewel de wensen van de regio voor een groot deel, maar niet voor 100 procent zijn ingewilligd, vindt Heiloo het belangrijk om de mogelijkheid te pakken om constructief samen te werken met TAQA en het ministerie van Economische Zaken. Op deze manier kan Heiloo de belangen van haar gemeente en de regio het beste behartigen", meldt de gemeente.

TAQA heeft bij de gemeente Heiloo zeven aanvragen ingediend voor vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om een leidingtracé voor gasleidingen aan te leggen. De gemeente heeft hier tot nu toe niet aan meegewerkt, omdat er in de plannen onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de gemeenten.

In nauwe samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Bergen en Schermer heeft Heiloo in de afgelopen periode geprobeerd de nadelige consequenties van de gasopslag voor de regio gecompenseerd te krijgen. Daarbij ging het onder andere om de consequenties voor de regionale werkgelegenheid, milieu en de afhandeling van schade. Tot vorige week kreeg de regio niet voldoende toezeggingen van het ministerie en TAQA voor compensatie.

Vorige week kwam zowel het ministerie van EZ als TAQA met een aanbod voor compensatie, met onder andere:

• Twee convenanten voor compensatie van schade die tijdens de aanleg of de exploitatie van de gasopslag ontstaat. De afhandeling van de schade wordt hierbij zoveel mogelijk door TAQA gedaan.
• Tijdens de bouw levert het project extra werkgelegenheid op in de regio. TAQA streeft ernaar zoveel mogelijk regionale bedrijven het werk te gunnen.
• TAQA wil binnen twee jaar haar Nederlandse hoofdkantoor in de regio vestigen (ongeveer 100 arbeidsplaatsen).
• Na de bouw neemt het aantal arbeidsplaatsen bij TAQA zelf toe, dit geldt ook voor toeleveranciers in de regio.
• De minister wil in Noord-Holland een energiecluster ontwikkelen. Zij organiseert in 2011 in samenwerking met TAQA, de provincie en de gemeente Alkmaar een internationale energieconferentie. De bedoeling is dat de regio Alkmaar op de (inter)nationale kaart komt te staan als Energieregio.
• Er komt een gezamenlijk ontwikkelingsbedrijf met TAQA om bedrijvigheid in de regio te ontwikkelen en aan te trekken. TAQA is bereid om de eerste vijf jaar 1 fte daarvoor te financieren.
• Er komt een accountmanager van EZ en het Netherlands Foreign Investments Agency (NFIA) voor het aantrekken van bedrijvigheid in de regio.
• De regio kan gebruik maken van de subsidie- en financieringsmogelijkheden van Pieken in de Delta, een programma van het ministerie van EZ om economieën te versterken. Hierbij kan het rijk sommige projecten 50% meefinancieren, waaronder duurzaamheidsprojecten. Tot op dit moment kwam de regio daarvoor niet in aanmerking.
• Het ministerie heeft gezegd dat zij de aansluiting op de A9 wil versnellen. Daarmee bekrachtigt het Ministerie van EZ de reeds gemaakte afspraak met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wij wachten de besluitvorming er over af.

Het college van B en W van Heiloo heeft de compensatievoorstellen bestudeerd en op basis daarvan besloten om medewerking te verlenen aan de vergunningaanvraag voor de gasopslag.

Woensdag 8 september 2010 − bron: Gemeente Heiloo

2016-06-28 Paardenparade in Egmond
2016-06-01 Nieuwe e-bike fietsroute door Bergen, Alkmaar en Heiloo
2015-06-03 Heiloose scholieren scoren goed in schrijfwedstrijd
2015-04-14 Toer de Boer, een kijkje op het platteland
2015-03-10 Jubileumjaar 450 jaar Egmondermeer- en Bergermeer polder gestart
2014-09-02 Opnieuw subsidie van TAQA
2014-06-03 Herdenking 450 jaar polder
2014-06-03 Zomerse activiteiten voor senioren
2014-05-06 Nieuwe programma De Beun bekend

Meer nieuws met gasopslag bergermeer taqa


Bron: WillibrordusHeiloo
bron: WillibrordusHeiloo
Bron: Heiloo-Online
bron: Heiloo-Online